Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Algemene Geldigheidsvoorwaarden

De website www.sapinca.com is eigendom van Good Rootz BV. De verkoper Good Rootz BV is geregistreerd onder BTW-nummer NL861849322B01.
Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden

De prijzen van de producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief transportkosten en/of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betalen kan op één van de manieren die tijdens het bestelproces worden aangegeven. Bestellingen worden pas effectief zodra de betaling door SAPINCA is ontvangen. Bij niet-betaling behoudt SAPINCA zich het recht voor om (de uitvoering van) de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en SAPINCA behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten een prijsverhoging ondergaan in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de aankondiging van de prijsverhoging door SAPINCA. De aangegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijgevoegde foto's zijn ter decoratie en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Facturen zijn betaalbaar op onze statutaire zetel aan de Atjehstraat 7, 2585 VG, Den Haag, Nederland, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht met betrekking tot de facturen gedetailleerd worden geformuleerd per aangetekende brief binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een rente aangerekend van 1% per maand vanaf de factuurdatum over de openstaande factuurbedragen. Bij niet-betaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg blijft, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande bedragen verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere schending door de Koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, behouden wij ons het recht voor, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. alle overeenkomsten met de Koper te ontbinden of deze met onmiddellijke ingang, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst nodig is, te ontbinden en onmiddellijke betaling van alle openstaande schulden te eisen, ook als deze nog niet vervallen zijn, of de levering uitsluitend tegen contante betaling uit te voeren, onverminderd eerdere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij mogelijk hebben. Het uitblijven van onmiddellijke actie tegen een tekortkoming van de Koper kan in geen geval worden opgevat als een afstand van ons om deze tekortkoming later te kunnen inroepen. SAPINCA accepteert verschillende betaalmethoden. Deze vindt u op de homepage of tijdens het betalingsproces in de winkel.

Acceptatie van de bestelling

Een bestelling is pas bindend voor www.sapinca.com nadat deze per e-mail door SAPINCA is bevestigd of totdat de uitvoering van de bestelling is gestart. SAPINCA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie kunnen op elk moment worden gewijzigd en gecorrigeerd.

Levering

De door SAPINCA opgegeven levertijden zijn indicatief. De leveringstermijn bedraagt ​​30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via bankoverschrijving, waarbij de termijn 30 dagen na ontvangst van de betaling bedraagt. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de bestelling of de overeenkomst te annuleren, tenzij de overschrijding van de levertijd in die zin heeft plaatsgevonden dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van de koper kan worden gevergd. In dit geval heeft de koper het recht de bestelling te annuleren of, indien nodig, de overeenkomst te annuleren. De koper is aansprakelijk voor foutieve levering als gevolg van een onjuist afleveradres. In dat geval kunnen er extra kosten van toepassing zijn. Bij niet-levering worden alle door de koper betaalde bedragen terugbetaald zonder rente of enige andere compensatie. Indien u een product heeft besteld dat niet op voorraad is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico ter zake van deze producten over op de koper. SAPINCA verzendt naar alle Europese landen. Voor leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Leveringen gebeuren persoonlijk, per post of per koeriersdienst. Voordat u uw aankoop bevestigt, wordt u geïnformeerd over de bezorg- of verzendkosten. Indien de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, wordt dit aangegeven en/of wordt een indicatie van de verzendkosten gegeven.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van SAPINCA tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, verwijlintresten en erelonen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege en op kosten van de Koper terug te nemen.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan SAPINCA via info@sapinca.com. Indien de levering niet overeenkomt met de bestelling van de koper, dienen klachten binnen zeven (7) dagen na plaatsing van de bestelling te worden afgehandeld. Bij verborgen gebreken, binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie moet de Koper de schade omschrijven en een fotobewijs van de schade overleggen.

Garantie

De garantie van SAPINCA is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de wet voor consumentengaranties, beide vermeld in het Burgerlijk Wetboek. SAPINCA is aansprakelijk voor schade voor zover deze het gevolg is van een zware fout of kwade opzet. SAPINCA is niet aansprakelijk voor enige algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard dan ook, die mogelijk veroorzaakt is door de koper.

Recht op afstand - Retourneren

De Koper kan het herroepingsrecht binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst uitoefenen, zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kunt u doen door ons dit schriftelijk per e-mail te melden op: info@sapinca.com. Indien de Koper een beroep doet op dit recht, dienen de producten voor rekening en risico van de Koper in originele staat en verpakking te worden geretourneerd aan SAPINCA, Atjehstraat 7, 2585 VG, Den Haag, Nederland. Om een ​​veilige bezorging van het pakket te garanderen, raden wij u aan gebruik te maken van een verzekerde koeriersdienst. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. De herroepingsmogelijkheid geldt niet bij levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. De retourbetaling vindt na ontvangst en verificatie van de retourzending plaats op het door u opgegeven rekeningnummer. Artikelen gekocht in de uitverkoopperiode of met een korting van 15% of meer kunnen niet tegen contant geld worden geretourneerd. Wel kan een aankoopbewijs van SAPINCA ter waarde van het aankoopbedrag (exclusief korting en verzendkosten) worden vervangen.

Overmacht

SAPINCA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-nakoming van haar verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van SAPINCA. Tot deze omstandigheden behoren onder meer problemen met de aanvoer of het gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, enige andere vorm van bedrijfsstoring of handelsgeschillen, stroomstoringen of te late of niet-levering met gevolgen voor SAPINCA en/of SAPINCA-leveranciers. , ook al zijn deze omstandigheden te verwachten. Als SAPINCA niet onmiddellijk optreedt tegen een tekortkoming in de nakoming van de Koper, vormt dit in geen geval een nalatigheid van SAPINCA om zich op een later tijdstip op een dergelijke tekortkoming te beroepen.

Persoonlijke informatie

Door een bestelling te plaatsen op de website van SAPINCA gaat de koper officieel akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van klantenbestanden, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere marketinggerelateerde doeleinden indien de koper hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat bij het plaatsen van een bestelling. Dit kan op ieder moment door de koper gewijzigd worden. SAPINCA zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. De koper heeft te allen tijde het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. De koper heeft tevens het recht om kosteloos op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor Direct Marketing-initiatieven. Voor nadere informatie kan de koper contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

SAPINCA is een geregistreerd Benelux- en Europees handelsmerk.

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of van onze leveranciers of andere rechthebbenden. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. U mag bijvoorbeeld geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz... kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies zodat er tijdens uw bezoek aan onze site ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer kunnen worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Er worden cookies gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat hij geen cookies accepteert, u waarschuwt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of cookies achteraf van uw harde schijf verwijdert. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Bewijs

De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract tot stand komt met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

Gemengd

Indien een of meer bepalingen van het contract nietig worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. SAPINCA heeft het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Good Rootz BV en SAPINCA is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De Koper kan het herroepingsrecht binnen veertien dagen na levering van het product of ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst uitoefenen, zonder boete en zonder opgave van reden.

Deze Servicevoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in deze documentatie.

Laatste update: 6 maart 2023

Servicevoorwaarden

Neem voor vragen over onze servicevoorwaarden contact met ons op.

Geen verzendkosten

Gratis verzending binnen Benelux vanaf 85 euro